Loading

L'école expliquée aux parents - Քոլեջ, ավագ դպրոց և ապագան

L'école expliquée aux parents - Քոլեջ, ավագ դպրոց և ապագան

Քոլեջ, ավագ դպրոց , աշկերտ  վերապատրաստման կենտրոն : Ծնողներին հստակ և մատչելի ձևով բազատրված է թե ինչ է տեղի ունենում սկսած քոլեջի առաջին տարվանից մինչև ավաq դպրոցի վերջին տարին :

Share me!

Download me!

Settings

Definition


Speed

100%

Keyboard shortcuts to control player

  • Play / Pause : SPACE
  • Volume Up / Down : /
  • Move Back / Forward : /
  • Chapter Previous / Next : SHIFT + /
  • Settings : S
  • Fullscreen : F
La vidéo que vous venez de voir est diffusée sur OnisepTV