2039 vues

L'école expliquée aux parents- 初中和高中嘅组织方式

係初中然后高中点样引导学生?係呢个视频中,你将看到不同嘅程序,陪同您嘅教育人员,细路学习嘅调整…….
随住孩子嘅成长,佢会思考自己将来做物耶。
你可能会听过到方向指导职业选择昵个词。
职业选择方向指导指嘅系思考未来、做出决定、求学和择业。

在学校里边你的孩子将会建立有属于自己嘅教育同职业指导课程生涯道路。
6年级时佢将通过各类学校教学、来发掘知识和技能:参观活动、校园开放日、公司实习、与专业人士对谈来发掘知识和技能。
佢亦将学习响书本和网上寻找信息。

读完初中3年级之后读普通和技术高中的2年级,最后毕业班嘅时候你嘅孩子要选择方向以继续深造。
为左帮助佢做选择,同时考虑孩子嘅打算和佢嘅成绩,你需要同老师特别系班主任交流意见。
你亦可以向校心理辅导员咨询。

你有必要从年初就要开始考虑为孩子读物耶高中可能的课程,并且申请多个学校一些课程,因为一啲学校可能会有基于申请、有材料、面试甚至是考试嘅选拔。

注意唔好逾期并保持联系通讯设备畅通,因为学校可能会随时通知你办理手续。

如果要通知老师你嘅孩子有想要选择嘅方向未来学业嘅选择,响3年级和2年级嘅时候家长就要填写志愿俾老师为你做建议。

为孩子报名读高中系要响网上申请,主要系根据佢嘅成绩仲有居住地区。

如果想俾孩子去见习培训,你要去半工半读培训中心为佢尹一个雇主。

毕业班嘅时候你嘅孩子要自己响高等教育入学考试网上边选择方向。

但昵唔系响某个特定时候做嘅唯一选择,佢还要接受好多教育,响整个学习过程中孩子都可以改变唸法。

根据你孩子嘅情况,可以考虑以下学习安排:
如果你哋啱到法国,孩子唔识法语,可以送佢去专门机构快速学习法语。
如果孩子学习有好大困难,可以上普通教育与职业教育适读班(SEGPA)。
如果孩子有残疾,负责入学嘅机构会分配佢读适合嘅初高中。

学校嘅目标係让你的孩子学业、事业有成,佢将响日后嘅职业生涯中继续学习、尹到自己嘅定位。

Une vidéo
produite par

ONISEP

Liste des vidéos

Retour en haut