2731 vues

L'école expliquée aux parents- 校园生活嘅组织

学校是生活嘅场所:係呢个视频中老师向学生介绍校园生活嘅组织,学校规则,孩子点样跟上学习进程、参与校园生活…
想让孩子学业有成并做一个合格公民嘅家长唔止你一个!

在小学校长叫directeur或directrice,校长负责整所学校。

你嘅孩子只得一个老师,你可以通过佢了解孩子。

幼儿园小学还配有被称为 ATSEM的助教,在一天中的特定时间或在特定活动中为孩子提供帮助地方专业人员照顾孩子。

初中校长叫Principal。

初中教学楼更大,学生和教职人员更多。

每一科都由一位老师负责; 一般你系通过同班主任嘅交流来了解孩子嘅学业同表现。班主任会为你引荐其他工作人员:。譬如:
教育顾问,负责学生课外学习。
校心理辅导师可以为你嘅孩子提供特殊帮助,并为佢系专业方向选择上边提供建议。
社会工作者能够帮助有家庭问题或经济困难嘅学生。
你可能以为孩子嘅健康问题咨询校医务室,或响注册、缴费时接触到行政人员。

高中校长叫Proviseur。
高中亦都配备左同初中一样嘅教职人员。

残疾儿童会有特殊人员陪读,直到佢哋完成学业。

孩子响学校食堂或餐厅吃饭。
有滴中学係寄宿学校。

以下场所对你嘅孩子很重要:
信息同文献中心学校图书馆,响昵道可以阅读或做研究
自习室可以做功课
响社会教育中心、学生之家或社团里边,可以参加绘画、音乐或体育等活动。

从初中到高中孩子嘅学习节奏亦发生左变化。佢要读更多嘅书,上更多嘅堂,做更多功课。佢嘅书本应按课程表准备好。每人都有个储物柜存书。

学校係生活嘅地方,为左大家嘅和睦相处,制定左校规明确边滴允许做、边滴禁止做、上课时间以及安全信息。

《政教分离宪章》教导孩子们和睦相处、发扬共和国价值观,比如言论自由和男女平等。

你嘅孩子可以参与学校嘅管理:,譬如佢可以代表同学为改善学生生活提建议,为食堂或郊游提建议。;
佢亦可以参加同环保或团结相关嘅活动。

无论你係唔係法国人都可以投票选出由边滴家长代表参加「家长委员会」,你甚至会可能被选为家长代表。

通过参加家长委员会,你可以参与决策并且帮助学校组织工作。

作为父母,同老师交流并了解孩子在校嘅情况非常重要。

你亦可以上网获取信息,因为有些学校可能会建一个立数字空间方便父母响屋企就能够查到课文、家庭作业、成绩和缺勤...

通过陪伴关注孩子嘅功课和学校生活,你将参与促成孩子嘅成功和快乐。

Une vidéo
produite par

ONISEP

Liste des vidéos

Retour en haut